تعبیر خواب چغندر و لبو

به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، با تعبیر خواب چغندر، تعبیر خواب چغندر پخته (لبو)، تعبیر خواب خریدن چغندر و تعبیر خواب خوردن چغندر همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب چغندر و لبو

انجمنهای سلوبلاگ | سرویس سرگرمی - گیاهی است از خانواد اسفناجیان که ریشه غده ای و قندی داشته و برگ های درشت و پهنی دارد و مواد غذایی در ریشه پهن آن ذخیره می شوند. ریشه غده ای و مخروطی شکل چغندر کاربرد خوراکی و دارویی دارد. این گیاه برخلاف اینکه در بیداری در بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد در خواب نشانه غم و اندوه برای بیننده خواب است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب چغندر

محمدبن سیرین گوید:

  • چغندر در خواب، غم و اندوه است

  • چغندر در خواب، منفعت اندک است از جهت زنان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران در خصوص چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست. چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلاً بهره وری و سودیابی است.

آنلی بیتون می گوید: اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد.

تعبیر خواب لبو

ابن سیرین می گوید: چغندر پخته (لبو) به معنای این است که از زنان منفعت و سود کمتری می یابید.

مطیعی تهرانی می گوید: چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می آورند، نشانة آن است که به مسائلی پی می برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می شود.

تعبیر خواب داشتن و خریدن چغندر

مطیعی تهرانی می گوید: چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می شود. داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است ولی غمبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر اقتصادی متمتع می شد. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد

تعبیر خواب خوردن چغندر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می خورید، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب چغندر و لبو" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب چغندر و لبو"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید